O NAS

Veleučilište u Karlovcu

Vodilni partner

Veleučilište v Karlovcu je bilo ustanovljeno leta 1997 na temeljih visokošolskega izobraževanja, ki se je v Karlovcu začelo že leta 1960. Veleučilište ima 7 oddelkov, izvaja se 8 dodiplomskih in 3 podiplomska programa. Redne aktivnosti Veleučilišta u Karlovcu so: izvajanje dodiplomskega strokovnega študija in podiplomskih strokovnih programov, strokovno in znanstveno delo na področju tehničnih, gospodarskih in tehnoloških znanosti, organiziranje in izvajanje programov stalnega usposabljanja in upravljanje izdajateljske, knjižničarske in informacijske dejavnosti, organiziranje tečajev in seminarjev, strokovnih in znanstvenih srečanj, pospeševanje uvajanja novih tehnologij v gospodarstvu, pomoč pri ustanavljanju tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev, priprava ekspertiz in konzultantskih nalog ter ostala dela v sklopu temeljne dejavnosti Veleučilišta in zagotavljanje ustreznega standarda študentom.

GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Partner 2

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je zavod, sestavljen iz petih enot. To so Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (srednja šola), Srednja gostinska in turistična šola (srednja šola), Višja šola (program upravljalec krajine in razvoj podeželja), Dijaški in študentski dom in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).

Zavod ima zelo pomembno vlogo razvoja podeželja v regiji JV Slovenija pa tudi širše. Vodi številne razvojne projekte, povezuje različne akterje razvoja podeželja, razvija intenzivno promocijo podeželja, razvija naravovarstvene tehnologije rabe prostora, načine trajnostnega turizma in se povezuje z bližnjimi regijami doma in v tujini. V letu 2010 se je v okviru MIC-a razvil in registriral tudi znanstveno raziskovalni inštitut.

Razvojni center Novo mesto

Partner 3

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO - spodbujanje podjetništva (garancijska shema, mikrokrediti, program vavčerskega svetovanja, VEM – Vse na enem mestu), spodbujanje regionalnega razvoja (vodenje in spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa, razvoj podeželja), razvoj človeških virov in zaposlovanja (vodenje štipendijske sheme, informativna točka za podjetnike začetnike.

Visoka škola „N.Š. Zrinski”

Partner 4

Visoka šola „N.Š. Zrinski” je visoka šola, ki organizira in izvaja strokovni študij, znanstveno in visoko strokovno delo na področju družbenih ved s področja ekonomije. Visoka šola je bila ustanovljena leta 2008, v okviru organizacije „Obrazovanje za poduzetništvo“ (E4E), katere cilj je povečanje podjetniških kapacitet z vse-življenjskim učenjem in usposabljanjem za razumevanje in osvajanje logike ekonomskih sistemov, ter osnovnih tehnik podjetniškega razmišljanja z namenom pospeševanja gospodarskega razvoja. Predstavniki visoke šole N.Š. Zrinski so bili v letu 2009 člani delovne skupine za pripravo državne strategije učenja podjetništva v obdobju od leta 2010 do 2014, ki jo je v maju 2010 sprejela Vlada Republike Hrvaške.

Udruga malih sirara Karlovačke županije „Korni“

Partner 5

Združenje malih sirarjev Karlovške županije “Korni” (KORNI) ustanovljeno je s ciljem povezovanja malih sirarjev na področju županije z namenom izobljšanja sirarske dejavnosti, skupnega učinkovitega predstavljanja na širšem področju, dvigovanja kvalitete proizvodov, izmenjave izkušenj in nudenja strokovne pomoči svojim članom, promocije in prodaje sirov in drugih mlečnih proizvodov. Združenje je bilo ustanovljeno na skupščini občine Rakovica dne 18. avgusta 2006 s sedežem v občini Rakovica. Združenje je ustanivilo 15 ustavnovnih članov, 20. decembra 2006 pa je bilo vpisano v register združenj Republike Hrvaške.